Maltepe Üniversitesi | Öğrenci El Kitabı

Öğrenci El Kitabı

Paylaş

ÜNİVERSİTE YAŞAMINIZ İÇİN YARARLI BİLGİLER

 

BELGELER VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

MEZUNLARLA İLETİŞİM VE KARİYER ARAŞTIRMA MERKEZİ (MİKAM)


ÜNİVERSİTE YAŞAMINIZ İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, "Maltepe Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde" belirtilen kurallar ile Üniversite Senatosunun aldığı kararlara göre öğrenimlerini sürdürürler.

Akademik Danışman

Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından akademik danışman olarak atanır. Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu izler, ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin; ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayıyla yapılır.

Kayıt Yenileme

Ara ve son sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, her yarıyıl başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada ücretli veya kısmi burslu öğrencilerin eğitim-öğretim ücreti ödemelerini yapmaları, ikinci aşamada ise tüm öğrencilerin ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan öğrenciler, ilgili akademik yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders Kayıtları

Öğrenciler ders kayıtlarını Güz ve Bahar yarıyılları için Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, http://mubis.maltepe.edu.tr/ adresinden yaparlar. Ders kayıtları, akademik danışmanların onayıyla kesinleşir.

Öğrenciler ilk iki yarıyıl, ilgili bölümün/programın öğretim programında yer alan derslerin tamamına kayıt olmak zorundadır.

Öğrenciler ilgili bölümün/programın öğretim programındaki zorunlu derslere ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurularak akademik danışman yardımıyla belirlenir. Bazı derslere kayıt yaptırılabilmesi için ön koşullar getirilebilir. Bu durumda, ilgili derse kayıt yaptırabilmek için belirlenen bu koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

Ders Ekleme-Bırakma ve Dersten Çekilme

Öğrenciler; Güz ve Bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri bırakabilirler. Ayrıca öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları en fazla iki dersten, danışmanın olumlu görüşünü alarak çekilebilirler. Bu durumda eğitim-öğretim ücretinde herhangi bir indirim/iade yapılmaz.

Ders Transferi

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekteyken geçiş yapmış veya öğrenimini tamamladıktan sonra Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri transfer edebilirler. Bunun için, öğrencilerin daha önce aldıkları derslere ilişkin transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulundukları Fakültelere/Yüksekokullara teslim etmeleri gerekir. Fakülte ya da Yüksekoullar tarafından transferi kabul edilen dersler transkriptte “T” harfi ile gösterilir.

Öğretim Programları, Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca izleyecekleri öğretim programları ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir. Öğretim programlarında; mezun olabilmek için tamamlanması gereken toplam kredi ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık; teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için, öğretim programında ön koşul olarak belirtilen önceki yarıyıllara ait bir veya daha çok dersin başarılmış olması gerekir.

Öğretim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki kategoriye ayrılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve 1. yılda alınan İngilizce dersleriyle mezuniyet için alınması zorunlu olan dersler ilgili bölümün zorunlu derslerini oluşturur. Öğretim programlarında yer alan seçmeli dersler, alan seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olarak gruplandırılır.

Ders Yükü

Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin kredi toplamıdır. Öğrencilerin ilgili yarıyıllarda normal ders yüklerinin ne olacağı, kayıtlı oldukları bölümün/programın öğretim programında belirtilir. Genel not ortalaması, en az 2.50 olan öğrenciler için 2 kredi, en az 3.00 olanlar için 4 kredi, en az 3.50 olanlar için 6 kredi daha ders yükleri otomatik olarak artırılır. Öğrencilerin (sınamalı öğrenciler dışında) herhangi bir yarıyıldaki ders yükü 10 krediden az olamaz. En fazla iki dönem içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için bu koşul aranmaz.

Derslere Devam

Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalar toplamının kuramsal dersler için %70'ine, uygulamalı dersler için %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız/başarısız sayılır.

Akademik Yıl, Akademik Takvim ve Öğrenim Süresi

Akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. 2 hafta süren final sınavları bu sürelere dahil değildir. Kayıtlar, başvurular, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihler, Üniversite Senatosunca belirlenen Akademik Takvim ile düzenlenir. Yaz öğreniminin yapılıp yapılmayacağı her yıl Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.

Normal öğrenim süresi; önlisans programlarında 4 yarıyıl, lisans programlarında 8 yarıyıl, Tıp Fakültesinde 6 yıldır.Bu sürelere İngilizce hazırlık sınıfı ve yaz okulunda geçirilen süreler dahil değildir.

Sınavlar ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Bir dersin ölçme ve değerlendirme işlemi için en az bir ara sınav ve final sınavıyla yapılır. Ödev, laboratuvar, uygulama projesi ve benzeri çalışmalar ölçme ve değerlendirmeye katılabilir. Sınav ve diğer ölçme-değerlendirme araçlarının sonuçları öğrenci bilgi sistemi üzerinden duyurulur.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgilerin öğrencilere önceden duyurulduğu sınavlar olup ilgili dersin haftalık ders çizelgelerinde gösterilen saatleri içinde yapılır. Ara sınavlara katılmayan öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağına öğretim elemanı karar verir. Final sınavları, öğrencilerin ilgili derse ilişkin toplam bilgilerinin ölçüldüğü ve başarı değerlendirmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır.

Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula yazılı olarak itiraz edebilirler.

Başarı Notları

Öğrencilerin bir derse ilişkin başarı durumlarını belirtmek için harfli not sistemi kullanılır. F notu; dersten başarısız olan; DZ notu; dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için kullanılır. Harf notları ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu

Katsayı

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

 

 

BI (başarılı) notu; genel not ortalaması hesabını etkilemeyen (kredisiz) derslerden başarılı olunması halinde kullanılır.

BZ (başarısız) notu; genel not ortalaması hesabını etkilemeyen (kredisiz) derslerden başarısız olunması halinde kullanılır.

EK (eksik) notu; öğretim elemanı tarafından kabul edilen bir mazeret nedeniyle, öğrencinin bazı şartlarını zamanında yerine getiremediği dersler için kullanılır. Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar eksiklerini gidererek EK notunu harf notuna dönüştürmesi gerekmektedir. Aksi halde EK notu, not ortalamasına etki eden dersler için F, not ortalamasına etki etmeyen dersler için BZ notuna dönüşür.

ÇK (çekilmiş) notu; öğrencinin, güz ve bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, öğretim elemanı ve akademik danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen dersler için kullanılır. Öğrenciler; bir dönemde en çok iki dersten, öğrenim süreleri boyunca ön lisans programlarında toplam iki dersten, lisans programlarında ise toplam altı dersten çekilebilirler. Öğrenciler; tekrarlamak zorunda oldukları derslerden, daha önce çekildikleri derslerden, yaz okulu derslerinden ve ilk iki yarıyılın derslerinden çekilemez.

TF (transfer) notu; öğrencinin başvurusu ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin transferinde kullanılır.

Not Ortalamalarının Hesabı

Öğrencilerin başarı durumları her yarıyıl sonunda YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile izlenir. Öğrencilerin bir dersten aldıkları toplam puan; o dersin kredisi ile yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt yaptırdığı bütün derslerden elde ettiği toplam puanın, bu derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GANO, öğrencinin ortalama hesap tarihine kadar kayıt yaptırdığı derslerin tümünden elde ettiği toplam puanın, bu derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GANO hesabında, tekrarlanan derslerden alınan en son not ve kredi kullanılır, ancak not dökümünde (transkiptte) tekrar edilen derslerin tamamı gösterilir.

Mezuniyet ve Diploma

Herhangi bir yarıyıl sonunda; kayıtlı olduğu öğretim programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan, gerekli kredi sayısını sağlayan, varsa staj, proje gibi yükümlülüklerini yerine getiren ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararıyla diploma almaya hak kazanır. Diplomanın üzerinde, öğrencinin tamamlamış önlisans/lisans programının adı bulunur. Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarihtir. Ayrıca her öğreciye İngilizce olarak hazırlanmış "Diploma Eki" (Diploma Supplement) verilir. Diplomalar, "Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi"ne göre düzenlenir. İlgili yönerge için tıklayınız.

Kurum İçi Yatay Geçiş (Bölümlerarası Geçiş)

Hangi dönemlerde ve hangi bölümler için kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabul edileceği ve öğrenci kabul edecek bölümlerin kontenjanları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir. Başvurular; en erken ikinci yarıyıl, en geç beşinci yarıyılın başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır.

Üniversitede farklı puan türü ile öğrenci kabul eden bölümler/programlar arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin üniversite giriş sınava girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği bölüm/program için geçerli olan puan türünde aldığı puanının, geçmek istediği bölüme/programa eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin bölümlerinin en düşük taban puanından az olmaması koşulu aranır. 

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin, başka bir bölümde/programda ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı verilir. Aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yapılamaz. Çift Anadal başvuruları, Akademik Takvimde ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvurular Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirilir.

Yandal Programı (YAP)

Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin, başka bir bölümde/programda belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına ve sertifika almalarına olanak sağlayan programa “Yan Dal Programı” adı verilir. Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Yandal başvuruları Akademik Takvimde ilan edilen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvurular, Fakülte Yönetim Kurullarınca değerlendirilir.

Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma

Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, doğal afet gibi geçerli mazeretlerle, bağlı bulundukları fakülte/yüksekokula kayıt dondurma için başvuru yapabilirler. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz. Öğrencilere, bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, öğrenim süreleri boyunca; lisans öğrencileri için toplam dört yarıyıl, ön lisans öğrencileri için toplam 2 yarıyıl izin verilebilir. (Birinci ve dördüncü yarıyılları arasında en çok iki yarıyıl, beşinci ve sekizinci yarıyılları arasında en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler)

Öğrencilerin izin başvurularını, derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar, bağlı bulundukları fakültelere/yüksekokullara yapmaları gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak izin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin başvurusunun kabul edilebilmesi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretin ödenmesi gerekir. Öğrenciler, kayıt dondurdukları süre boyunca Maltepe Üniversitesinin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.

BELGELER VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Öğrenci belgesi, transkript gibi resmî belge talepleri ve öğrenci bilgilerinin güncellenmesi için, hafta içi her gün 08:00-18:00 saatleri içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci Kimlik Kartı

Her öğrenciye Maltepe Üniversitesine kayıtlı olduklarını gösteren Kimlik Kartı verilir.

İETT Seyahat Kartı

Yeni kayıtlı olan ve devam eden öğrenciler yeni kartlarını almak üzere öğrenci belgesi, kimlik aslı ve güncel fotoğraf eşliğinde İETT bürolarına bireysel başvuruda bulunarak edinebilirler. Bu durum kartlarını kaybeden öğrencilerimiz için de geçerlidir. Devam eden öğrenciler yeni kartlarını almak üzere Öğrenci Belgesi eşliğinde İETT bürolarına biryesel başvuruda bulunarak edinebilirler. Bu durum kartlarını kaybeden öğrencilerimiz için de geçerlidir.

Öğrenci Belgesi

Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlı olduklarını gösteren ve resmî bir belge olan Öğrenci Belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır.

Not Dökümü (Transkript)

Öğrencilerin öğrenim hayatları süresince aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren not dökümü belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır.

Harçsız Öğrenci Pasaportu

Öğrenim veya bilimsel amaçlı, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılmak için yurt dışına gidecek öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları bu belgeyi Vergi Dairesinden onaylattıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne teslim ederek pasaport harcından muaf olabilirler.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

TEK Şifre Uygulaması

Tek şifreniz Maltepe Üniversitesinin tüm bilişim işlemleri için kullanacağınız şifredir.
(Maltepe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi MÜBİS, Wi-Fi, Kütüphane, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi (MUDES). TEK Şifreniz tek kullanımlık değildir. Bu bağlamdaki tüm bilişim işlemleri için aynı şifre geçerli olduğundan, şifre, TEK şifre olarak adlandırılmıştır.

Tek şifrenizi MÜBİS giriş ekranındaki “Parolamı Unuttum” alanından Parolamı Değiştir seçeneği ile değiştirebilirsiniz.

Tek şifrenizi MÜBİS giriş ekranındaki “Parolamı Unuttum” alanından cep telefonunuza SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuza şifre ulaşmadığı zamanlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığına öğrenci kimliğiniz ile birlikte giderek alabilirsiniz.

Telefonunuza SMS'le şifre iletilemiyorsa, operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayıp ‘Maltepe Üniversitesinden gelen mesajları almak istiyorum’ demeniz gerekmektedir. Bazı operatörler reklam mesajlarını engelleme kapsamında Maltepe Üniversitesinin mesajlarını da engellemektedir.

Öğrenci e-posta:

E-posta adresiniz okula kaydınız yapıldığı anda otomatik olarak açılır. E-postanız öğ[email protected] şeklinde olacaktır.

Şifreniz: Şifreniz sonradan değiştirilmek üzere ilk giriş için; Maltepe ve devamında TC Kimlik Numaranızın ilk 5 rakamıdır. (Maltepe12345 gibi)

Sistem Girişi: https://portal.office.com

Maltepe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (MÜBİS)

MÜBİS Öğrenci otomasyon sistemi için;

Kullanıcı Adınız: Öğrenci Numaranız

Şifreniz: TEK şifrenizdir. 

Sistem Erişim Adresi: http://mubis.maltepe.edu.tr/

MÜBİS’i sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilmek ve işlemlerinizi yapabilmek için Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanız gerekmektedir. Diğer tarayıcılarda sorun yaşayabilirsiniz.

İnternet Hizmeti:

Tüm binaların içerisinde internet erişimi mevcuttur. Kampüs içindeki Wi-Fi hizmetiyle internete erişebilmek için:

Kullanıcı Adınız: Öğrenci Numaranız,

Şifreniz: TEK şifrenizdir.

Akıllı telefonlar için: Android sürümü 2.1 in altında olanlar internete giremezler.

Bilgisayarlar için: IP sekmesinde DNS kayıtlı olanlar ve herhangi bir sebepten ötürü proxy yazmış olanlar internete çıkış yapamazlar. Bunun dışındaki problemler sistemsel ya da donanımsal olabilir.

Okul dışından kütüphane kaynaklarına ulaşım:

http://elibrary.maltepe.edu.tr/MALU

1-  Kampüs dışı erişim sitemize girerek, açılan sayfada "Yeni bir hesap oluştur" sekmesine tıklayın.

2-  Üyelik formunda gerekli bilgileri doldurun.

3-  Posta kutunuza gelen aktivasyon epostasını onaylayın.

4-  Siteye girmiş olduğunuz eposta adresi kullanıcı adınız ve üyelik formunda belirlediğiniz şifreyle birlikte giriş yapabilirsiniz.

DİKKAT: Üyelik formuna Üniversitemizin size vermiş olduğu eposta adreslerini yazmanız gerekmektedir. Aksi taktirde üyelik sağlanamaktadır. Öğrenci eposta hakkında bu bağlantıya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Yapılan Sınavlar:

Türk Dili ve Edebiyatı ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin ara sınavları uzaktan eğitim sistemi ile internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sistem Erişim Adresi : http://mudes.maltepe.edu.tr/

MUDES sistemi girişi için;

Kullanıcı Adınız: Öğrenci Numaranız

Şifreniz: TEK şifrenizdir.

Bilgisayar Laboratuvarları:

Bilgisayar laboratuvarından yararlanmak isteyenler Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Sekreterinin izni ve bilgisi dahilinde laboratuvarlardan destek alabilirler. 

MEZUNLARLA İLETİŞİM VE KARİYER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkez, Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. 

Merkez tarafından 8 yıldır yapılan “Kariyer Günleri” etkinlikleri ile, Üniversitemizin öğrenci yetiştirdiği alanlarda sektörel gelişmelerin ve mesleki yönelimlerin tartışıldığı paneller düzenlenmekte, kişisel gelişim seminerlerinde iş arama süreci ile ilgili olarak öğrencilerin sahip olmaları gereken donanımları artırılmaya çalışılmakta, profesyonel yöneticiler ve meslek temsilcileri ile yapılan buluşmalarda öğrencilere ve mezunlara kariyer yollarını çizme konusunda deneyimlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sanayi - Üniversite işbirliği çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin içinde yer aldığı iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler yürütülmektedir. Kuruluşların açık pozisyonları ve iş olanaklarıyla ilgili bilgiler mezun ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Staj uygulamaları bulunan fakültelerle/yüksekokullarla işbirliği yapılarak staj olanaklarının artırılması yönünde çalışmalara destek verilmektedir.

Mezunlarla İletişim:

Mezunların iletişim bilgilerinin güncellenmesi için web tabanlı bir sistem kurulmuştur. Üniversitenin tüm etkinliklerinden mezunların haberdar edilmesi ve mezunlara özel çalışmaların duyurulması, buluşmalar düzenlenmesi için faaliyetleri yapılmaktadır.

Mezunlarımız aşağıdaki linkten kimlik numaralarını (TCKN) girerek bilgilerini güncelleyebilirler.

http://mikam.maltepe.edu.tr/maltepe-universitesi-mezunlari-icin-iletisim-bilgileri-guncelleme-giris-ekrani

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel